Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LifeMusic  (KvK-nummer 72060131)

 

Artikel 1: Begrippen

 1. Audio mixing: is het proces waarbij één of meerdere geluiden worden bewerkt en/of samengevoegd op basis van (audio)frequenties, dynamiek en panoramische positie.

 2. Componeren: een muziekstuk waarbij akkoorden, noten en structuur geheel of gedeeltelijk zijn of is vastgelegd door een componist.

 3. Arrangeren: bewerken en/of aanvullen van een compositie of stuk muziek door middel van het toevoegen van muzikale elementen of klanken waarbij het akkoordenschema en/of bepaalde melodielijn in tact worden gehouden.

 4. Audio opname: het vastleggen van een geluid (o.a. stem of een muziekinstrument).

 5. Diensten: de door LifeMusic te verrichten diensten, zoals beschreven in artikel 1.1 t/m 1.4. Hiernaast kunnen in overleg aanvullende diensten worden aangeboden zoals het geven van workshops e.d.

   

Artikel 2: Uitvoeren opdracht

 1. Een opdracht wordt door LifeMusic per email bevestigd met daarin altijd een volledige omschrijving van de opdracht, de prijs, de te verwachten opleveringsdatum, de eventueel op te leveren bestanden en/of hulpmiddelen door de klant inclusief tijdstip en het eventuele tijdstip van aanvang van de opnamesessie c.q. workshop. 

 2. Tot een week na ontvangst van deze bevestigingsemail, kan de klant aangeven niet akkoord te gaan met onderdelen uit deze email. Indien reactie uitblijft wordt de opdracht als definitief beschouwd.

 3. De onder 1.1 t/m 1.4 genoemde diensten kunnen pas worden uitgevoerd nadat de onder 2.1 genoemde bestanden en/of hulpmiddelen door de klant zijn aangeleverd. 

 4. LifeMusic is niet verantwoordelijk voor problemen veroorzaakt door aangeleverd materiaal.

 5. De klant wordt betrokken bij de uitvoering van de opdracht en kan terugkoppeling geven.

 6. LifeMusic kan tijdens het uitvoeren van de opdracht voorstellen om aanvullende dienstverlening door (een) externe(n) te laten uitvoeren. Dit zal met de klant worden afgestemd en hiervoor zal een aanvullend bedrag worden gefactureerd.    

 7. Een klant wordt geacht op tijd voor een opname c.q. workshop te verschijnen. Indien dit niet gebeurt, zal de niet genoten tijd niet worden gecompenseerd. 

 8. Indien LifeMusic onverhoopt door bijvoorbeeld ziekte, overmacht etc. de afgesproken diensten niet (volledig) kan uitvoeren zal in overleg met de klant een passende oplossing worden gezocht. 

   

Artikel 3: Betaling en facturering
 

 1. Als de laatste conceptversie van de diensten zoals genoemd in artikel 1.1 t/m 1.4 door de klant is goedgekeurd, wordt de factuur aan de klant verstuurd. 

 2. Na betaling van deze factuur zal de definitieve versie aan de klant ter beschikking worden gesteld. 

 3. Dit laat onverlet dat LifeMusic uiterlijk na 2 maanden nadat de bevestiging van de opdracht is verstuurd, de totale factuur zal versturen die door de klant binnen de gestelde betalingstermijn zal moeten worden voldaan.

 4. Indien een workshop of i.d. door LifeMusic zal worden verzorgd, zal een voorschot van 50% worden verlangd. Hiervoor zal een factuur worden opgesteld. Na afloop van de workshop zal  het resterende bedrag binnen de betalingstermijn vermeldt op de factuur, moeten worden voldaan.

 5. Indien klant een factuur zonder geldige reden niet binnen genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege verschuldigd: 

  1. een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en 

  2. de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
    

 

Artikel 4: Overige bepalingen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. LifeMusic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gepubliceerd materiaal.

 3. Afspraken over rechten en bezit gaan volgens de algemene voorwaarden van Sena en Buma Stemra. 

 4. Indien aanvullende afspraken moeten worden gemaakt over auteursrechten en samenwerking, zal hiervoor een nadere overeenkomst door LifeMusic in overleg worden opgesteld.

 5. Persoonsgegevens die door de klant aan LifeMusic worden verstrekt zullen alleen voor het uitvoeren van de opdracht worden gebruikt. 

Subscribe to our newsletter

 • Facebook Social Icon
 • app-icon2
 • SoundCloud Social Icon

Contact     |     Terms & Conditions     |     About Us

© 2019 LifeMusic